Política de Comunicacions

Els termes i les condicions que es detallen a continuació corresponen a la mercantil INTERNACIONAL PERIFÉRICOS Y MEMORIAS ESPAÑA, S.L.U., CIF: B62758602, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 34214, foli 191, full número B245163, inscripció 1 (d’ara endavant, IPM, a Ricoh Company).

A IPM, a Ricoh Company, ens comprometem a protegir la informació personal que comparteixes amb nosaltres. Aquesta declaració estableix la nostra política de privadesa pel que fa a la informació que ens atorgues en acceptar aquestes condicions per a l’enviament de comunicacions comercials. L’usuari, en acceptar aquestes condicions generals consent de manera expressa, a través d’aquesta acció afirmativa, que les seves dades personals de contacte siguin tractades amb les finalitats següents, que l’usuari també accepta expressament: 

 

Finalitats de la recollida de dades 

Enviar comunicacions comercials tant en paper com per mitjans electrònics o telemàtics: relatives als productes i els serveis que, en cada moment: i) comercialitzi IPM, a Ricoh Company, ii) comercialitzi qualsevol de les empreses de IPM, a Ricoh Company y TotalStor, a Ricoh Company, les activitats de les quals estiguin sota l’empara del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, així com qualsevol altra que la pogués modificar o substituir. L’usuari podrà triar, en cada moment, els canals o mitjans pels quals vol rebre o no les comunicacions indicades.

 

  1. a. Enviar ofertes comercials:

IPM, a Ricoh Company, podrà tractar les dades personals que hagi facilitat (dades de contacte i detalls personals, com la data de naixement) amb les finalitats d’atenció al client, enviament d’informació seleccionada sobre productes i serveis d’IPM, a Ricoh Company, i per dur a terme estudis de mercat. IPM, a Ricoh Company, també podrà transmetre aquestes dades a determinades entitats de IPM, a Ricoh Company y TotalStor, a Ricoh Company, que les utilitzaran per contactar-lo amb les finalitats indicades. Les actualitzacions d’aquestes dades es podran compartir entre les entitats indicades.

 

  1. b. Analitzar i elaborar perfils:

Fer de manera automatitzada l’elaboració de perfils amb l’objectiu de poder oferir productes d’acord amb les seves necessitats. A aquest efecte, IPM, a Ricoh Company, l’informa que: i) aquesta anàlisi no produirà efectes jurídics ni conseqüències discriminatòries que puguin sorgir a causa de criteris sensibles, com la raça o origen ètnic, opinions polítiques o creences religioses, estat de salut o orientació sexual, ja aquesta informació no s’inclou en aquest tractament, ii) el dret a obtenir la intervenció humana en els tractaments, a expressar el seu punt de vista, a obtenir una explicació sobre la decisió presa sobre la base del tractament automatitzat, i a impugnar aquesta decisió mitjançant comunicació directa amb el nostre DPO(dpo@ipm.es), iii) la lògica aplicada consisteix a dur a terme de manera proactiva l’anàlisi de riscos i aplicar en les seves dades tècniques estadístiques i de segmentació de clients, amb les finalitats següents: a) estudiar productes o serveis que s’ajustin al seu perfil, tot això per presentar-li ofertes comercials d’acord amb les seves necessitats i preferències, b) fer el seguiment dels productes i serveis contractats, c) portar a terme, per part d’IPM, a Ricoh Company, o de tercers per aquest contractats, enquestes de satisfacció per canal telefònic o per via electrònica amb l’objectiu de valorar els serveis prestats, d) dissenyar nous productes o serveis, o millorar el disseny i la usabilitat dels que existeixin, així com definir o millorar les experiències dels usuaris.

L’usuari, en cas que hi doni el consentiment, autoritza que s’incorporin als perfils que s’elaborin sobre ell, les dades que hagi facilitat personalment com: dades de contacte (nom, adreça, correu electrònic); dades d’identificació (nom, cognom, telèfon, correu electrònic); historial del client (recepció d’ofertes, dades de compra d’altres productes o serveis complementaris oferts per IPM, a Ricoh Company); dades d’aplicacions, webs o xarxes socials (dades d’ús de les consultes en línia o sol·licitud d’informacions).

 

Termini de conservació de les dades

Les dades incorporades per al tractament d’enviament de newsletters i publicitat posterior, en el supòsit d’exercir que l’usuari exerceixi els seus drets de supressió o revocació del consentiment atorgat, s’executaran per part d’IPM, a Ricoh Company, en un termini màxim de 72 hores.

 

Legitimació del tractament

La base legal per al tractament de les seves dades personals, en relació amb les finalitats esmentades anteriorment, és el consentiment de l’usuari mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions generals que seran aplicables en funció dels consentiments atorgats expressament a IPM, a Ricoh Company, d’acord amb els punts anteriors. 

 

Exercici de drets del titular de les dades

L’informem que té dret, de manera gratuïta i en la mesura que es compleixin els requisits legals, a obtenir confirmació sobre si a IPM, a Ricoh Company, tractem dades personals que el concerneixen o no. Com a persona interessada, té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats amb què es van recollir. Així mateix, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions o per motius legítims imperiosos.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades. IPM, a Ricoh Company, deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En totes les comunicacions, el propòsit de les quals sigui la remissió de publicitat, podrà exercir el seu dret d’oposició. En la mesura que hagi atorgat el consentiment de protecció de dades, podrà revocar-lo en qualsevol moment amb efecte per al futur.

Per exercitar aquests drets, es podrà dirigir per escrit a IPM, a Ricoh Company, amb la referència “Drets RGPD”, a la seva seu social, situada a l’avinguda Barcelona, 115. Plantes 3 i 4 (08970) Sant Joan Despí (Barcelona) adjuntant la còpia d’un document oficial d’identificació o mitjançant un correu electrònic al DPO d’IPM, a Ricoh Company (dpo@ipm.es).

 

Reclamacions davant l’autoritat de protecció de dades

L’usuari pot adreçar les seves reclamacions derivades del tractament de les seves dades de caràcter personal a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

 

 

Aquesta política de privadesa es va modificar per última vegada el maig del 2018