Política de qualitat, medi ambient i seguretat de la Informació

La Gerència d’IPM, a Ricoh Company, mitjançant aquest document, estableix, difon i implanta aquesta política de qualitat, medi ambient i seguretat de la informació, en la qual vol transmetre els principis bàsics relacionats amb el comportament i activitats que l’organització realitza.
Per això, la Gerència d’IPM, a Ricoh Company, es compromet a proporcionar els recursos humans, tècnics, financers i d’organització necessaris per complir amb els requisits de les normes de referència. Concretament es compromet a:

– Treballar per aconseguir i assegurar una alta i eficaç protecció del medi ambient, tenint en compte la naturalesa dels nostres aspectes ambientals, per prevenir la contaminació i col·laborar en el desenvolupament sostenible, així com contribuir activament a la protecció de l’entorn enfront dels impactes causats per les nostres activitats, productes i serveis.

– Garantir el compliment estricte dels requisits legals i altres requisits subscrits amb les parts interessades, i aplicar-los en la planificació de les actuacions.

– Fomentar la formació, informació i participació contínua del personal propi o aquell que treballa en nom de l’organització, en relació amb els treballs que desenvolupen i en temes relatius a qualitat, medi ambient i seguretat de la informació.

– Crear i mantenir un entorn de treball que fomenti el compromís amb la qualitat, la protecció del medi ambient i la seguretat de la informació de tot l’equip humà de l’organització. Això inclou garantir la seguretat i promoure la formació i el desenvolupament del personal.

– Propiciar unes relacions mútuament beneficioses i duradores amb els clients, proveïdors i altres parts interessades, que permetin una identificació eficaç dels seus requisits i necessitats i evolucionar conjuntament en aquest entorn de transformació contínua per garantir la seva plena satisfacció. Això inclou una comunicació fluida i una alta reactivitat per part de l’organització.

– Resoldre sense demora qualsevol possible deficiència oposada al mateix moment en què sigui detectada, emprenent les accions de contingència i correctives pertinents i comunicant-ho a clients i parts interessades corresponents en cas necessari.

– Establir activitats de millora contínua que permetin augmentar l’eficiència i, per tant, la productivitat i rendibilitat dels processos i serveis, la satisfacció de les parts interessades, l’acompliment ambiental de l’organització i la seguretat de la informació.

Aquesta política, alineada amb la direcció estratègica de l’organització, proporciona el marc de referència per establir i revisar els objectius del Sistema de Gestió de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat de la Informació, la qual és periòdicament revisada i comunicada a tots els treballadors i publicada per al coneixement de tots els nostres grups d’interès.